خانه | درباره | تماس
 


مجوز وزارت صنعت و معدن


مجوز شورای عالی انفورماتیک


مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای


گواهی ارزیابی امنیتی محصول افتارسالت مرکز
گواهی نامه ها
زمینه های فعالیت

محصولات ما

سامانه مديريت استاندارد
سامانه استاندارد IHS
نرم افزار مديريت استاندارد

مشتریان راهبردی